Každý člověk žije s každou příležitostí a snaží se realizovat své touhy, cíle a především interakci s jinými lidmi. V mezilidských vztazích často dochází k nedorozuměním, konfliktům, které mohou být doprovázeny nepohodlí, napětím, odcizením, a proto existují spousty druhů sociálních konfliktů. Interpersonální vztahy nejsou nic jiného než pole stálé kolize nebo koordinace zájmů. Někdy se proměňují v dlouhou válku ve vztahu, někdy s plačící povahou, což znamená, že konflikty, příčiny a způsoby jejich řešení se budou navzájem lišit.

Zvažte hlavní typy konfliktů, které jsou klasifikovány v závislosti na subjektech, kteří se navzájem oponují:

 1. Osobní konflikt je konflikt, který se objevuje uvnitř určité osobnosti na úrovni jejího vědomí. Tento druh konfliktu se vztahuje na čistě psychologický, ale je způsoben vnějšími faktory a může být katalyzátorem vzniku skupinového konfliktu, skupinového napětí.
 2. Interpersonální - zařazení typů konfliktů také zahrnuje konflikt, což je nesouhlas mezi dvěma nebo více členy jedné konkrétní skupiny nebo několika skupin.
 3. Intergroup - konflikt mezi lidmi, jednotlivci tvořící skupinu, jinou skupinu. Tento typ konfliktu je nejčastější, protože jednotlivci, kteří chtějí ovlivňovat ostatní, obvykle hledají přívržence, aby vytvořili skupinu lidí podobně smýšlejících.
 4. Konflikt vlastnictví. Typy konfliktů v psychologii zaujímají významné místo a tento typ je jedním z hlavních. Odolnost se vyskytuje kvůli dvojité příslušnosti každého jednotlivce. To znamená, že když jednotlivci vytvářejí skupinu v rámci jiné, velké, nebo když samostatná osoba současně tvoří dvě soutěžní skupiny, které sledují jediný cíl.
 5. Konflikt s externím prostředím. Je vytvořen, když jednotlivci, kteří tvoří skupinu, jsou pod vnějším tlakem (z ekonomických, kulturních, správních předpisů, norem). Často vstupují do konfliktů v těch institucích, které podporují tyto předpisy, normy.

Typy a typy konfliktů také zahrnují smíšené konflikty. K tomu lze přičíst konflikt mezi jednotlivcem a skupinou lidí. Taková neshoda nastává v případě, kdy osobnost hotelu zaujímá postoj, který se liší od společného postoje celé skupiny.

Podívejme se na podrobnější úvahu o tom, jaké jsou typy mezilidských konfliktů:

 1. Zaměřením (ideologický nebo sociální, profesionální nebo domácí).
 2. Na základě (skutečné nebo iluzorní, pozitivně řízené, negativně orientované).
 3. Účinky (pozitivní nebo negativní).
 4. Podle názorů konfliktních stran (uvnitř nebo v intervalu).
 5. Emocionální vliv, síla vlivu na konfliktní (silné a slabé).
 6. Rozsah dopadu (široký nebo lokální).
 7. Na dobu trvání (krátkodobá, opakovaná, jednorázová, upnutá).
 8. Podle formy projevu (vnější, vnitřní, organizované nebo neorganizované).
 9. Podle zdroje výskytu (subjektivní nebo objektivní).

Příčiny, jako typy, mezilidské konflikty, jsou klasifikovány z několika důvodů:

 1. Souvisí s mezilidskými vztahy.
 2. Souvisí s obsahem interpersonální interakce.
 3. Souvisí s osobními charakteristikami stran konfliktu. příčiny a typy konfliktů

Protože se tyto druhy liší od sebe, existují různé způsoby řešení konfliktů:

 1. Odjíždíte
 2. Zařízení.
 3. Spolupráce.
 4. Kompromis.

Nezapomeňte, že jakákoli konfliktní situace má své klady a zápory a aby bylo možné předejít nepříjemným důsledkům pro obě protichůdné strany, je nutné, aby bylo možné spor zastavit včas nebo vzniknout nesouhlas.