Ashikaga, květinový park Ashikaga, květinový park Ashikaga - Tokio